Back to top

Religion, prayer, sacrifice, irreligion.